صدها نفر از کارکنان تاسیسات هسته ای رژیم اسراییل بر ...