خشت آخر بیمارستان تاریخی بیرجند امسال گذاشته می شود