40 میلیارد ریال برای مبارزه با آفت زنجره خرما درنظر گرفته شد