دولت باید در سهام عدالت ۸۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند/ در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بد عمل شد