مونیز: مبنای گفت‌وگو با ایران اعتماد نیست/ توافق با ایران به سختی اجرا خواهد شد