رسانه های مذهبی نقش مؤثری در گسترش فرهنگ وقف دارند