تدوین استراتژی برای هدایت منابع خارجی به سمت اشتغال و تولید/ تغییرات در سطح کابینه در دستور کار نیست