فرهنگیان برای پی گیری مطالبات مشارکت خود را افزایش دهند