نام نویسی در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی لرستان آغاز شد