نشاء مکانیزه درسطح سه هزار هکتار از اراضی شالیزاری بابلسر انجام شد