با گسترش فساد، تکلیف از روحانیت ساقط نمی شود / طلاب مسلط به علوم قدیم و جدید شوند