رودکی : جودو هیچ پیشرفتی طی این چند سال نکرده است !