وقوع انفجار در محل نشست گروه های طرفدار کردها در ترکیه