ایجاد ۱۰۰هزار شغل در فناوری ارتباطات/ افزایش ۴ برابری پهنای باند