۲۵۰ مبلغ در اعیاد شعبانیه به مساجد گلستان اعزام می شوند