بیش از 700 هزار معتاد تحت درمان/افزایش 40 برابری تولید مخدر در افغانستان