فرماندار تهران: انتقال کارخانه روغن نباتی قو شاید تا پنج سال دیگر