حجم روابط تجاری بین ایران و گرجستان افزایش می یابد