دکتر روحانی روز چهارشنبه به آذربایجان شرقی سفر می کند