ظریف: پروتکل الحاقی دسترسی بدون دلیل را فراهم نمی کند