دولت از رکود عبور کرده، ملت را هم عبور دهد / نگران ادامه تحريم ها نيستيم