دخالت دولت در بنگاهداری بالا است/ به موسسات غیر مجاز اعتماد نکنید