رسانه ملی نقش مهمی در معرفی تعاونی ها به مردم دارد