آخرین وضعیت مجری تلویزیون پس از بیهوشی در برنامه زنده