مقانلو: هنوز چیزی تمام نشده مردم برای تیمشان دعا کنند