قزوه: اگر می‌خواهیم برای زبان فارسی کاری انجام دهیم نباید منتظر بنیاد سعدی باشیم