پروتکل الحاقی به هیچ وجه دسترسی بی‌دلیل و بی رویه به ساختار کشورها را نمی‌دهد