علی کریمی: امیدوارم پرسپولیس و شرکت استیل آذین موفق باشند!