پیام کنگره پیشمرگان مسلمان کرد، منافع مشترک اقوام ایرانی است