کارت شرکت در آزمون استخدامی دستگاههای اجرای فردا منتشر می‌شود