ادامه داستان لغو کنسرت ها/ نوبت به مسعود شعاری و حسین علیشاپور رسید