خبر بمب گذاری در اهواز شایعه سازی شبکه های موبایلی است