افزایش ۱۵ درصدی میزان حقوق دولت از محل درآمدهای معادن لرستان