قاهره محدودیت‌هایی را برای سفر زنان به ترکیه اعمال کرد