قرار نیست بانک مرکزی به دنبال شناسایی موسسات غیرمجاز باشد