نمایشگاه صنایع دستی توسط هنرمند محمودآبادی برپا شد