خشکسالی شدید شرکت‌های کالیفرنیا را فراری داد/ اعمال محدودیت‌ مصرف آب در آمریکا