تقیون: اینترنت و آنتن تا پایان مسابقه بدون مشکل وجود داشت