تيموريان: اين حادثه هميشه در ذهنم مي‌ماند/ آنها دشمن آندو نیستند، می‌خواهند تراکتور را بزنند