بازدید «نوبخت» از مرکز تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی