آلنیکف: به عنوان مدرس فیفا از فوتبال ایران آشنایی کامل دارم