اختتاميه پنجمين جشنواره علامه حلي استان تهران برگزار می شود