توضیحات ظریف دربارۀ پروتکل الحاقی و اجازه بازرسی‌های از مراکز هسته‌ای