عقیل اعتمادی به عنوان بهترین بازیکن آلمره سیتی شناخته شد