به جز خودم که متاهل هستم، خانواده پدرم را هم اداره می کنم ولی واقعا به سختی خورده ام/ اگر دوسال پیش بود