تقدیر وزارت امور اقتصاد و دارایی از روابط عمومی بانک صادرات ایران