7 هزار میلیارد تومان برای ساخت خط 6 و 7 مترو نیاز است