رییس جمهوری: فشار و تحریم بی نتیجه و غیرقابل قبول است