شادی جنجالی شوکه کننده و توهین آمیز بنگر درپایان دربی