معاون بانک مرکزی: برج‌سازی بانک‌ها با پول مردم اشکال ندارد